top of page

20221120 World Of Food Festival

National Food Festival organized by Consulates of different countries at the Governor's House.

National Food Festival organized by Consulates of different countries at the Governor's House of Western Australia on 20/11/2022

WAVNWA participated in a food stall and two musical performances: Vietnamese Charming Ao Dai dance and Dan Bau


Lễ Hội Ẩm Thực Các Nước do Lãnh Sự Quán các quốc gia tổ chức tại Nhà Thống Đốc Tiểu Bang Tây Úc vào ngày 20/11/2022

WAVNWA tham gia một gian hàng bán thức ăn và hai tiết mục văn nghệ : múa áo dài Duyên Dáng Việt Nam và Đàn Bầu


Power in Numbers

Programs

Locations

Volunteers

Project Gallery

bottom of page