top of page

20221213 Christmas Food Appeal 2022

From the call of City Of Bayswater for Christmas Food Appeal 2022, WAVNWA has launched the campaign from beginning of December 2022

From the call of City Of Bayswater for Christmas Food Appeal 2022, WAVNWA has launched the campaign from beginning of December 2022.. There are a total of 6 collection locations in Balcatta, Ballajura, Banksia Grove, Dianella, Ellenbrook & Thornlie.


On December 13, 2022, the WAVNWA representative handed over the food collected to Vinnie's representative at the City Of Bayswater venue. The Mayor also invited everyone to the morning tea and thanked those who donated.


Representatives of Vinnie, WAVNWA and Fo Guang Shan's Buddhist Association also shared their feelings about the philanthropic work they are doing for the community with the support of the city of Bayswater.


David from Fo Guang Shan emphasized “Do good things, say good things and think well” “Do good things, say good words and have a good thought”. These should be the motto of action of all communities, so that love will not only be spread but will create the strength of a healthy community that can do great and meaningful things based on on this platform! 
Từ lời kêu gọi của City Of Bayswater cho việc kêu gọi tài trợ thực phẩm cần thiết cho mùa Giáng SInh 2022 cho người nghèo, WAVNWA đã phát động phong trào từ đầu tháng 12/2022. Có tổng cộng 6 địa điểm thu hàng tại Balcatta, Ballajura, Banksia Grove, Dianella, Ellenbrook & Thornlie.  


Ngày 13/12/2022, đại diện của WAVNWA đã bàn giao thực phẩm thu được cho đại diện của Vinnie tại văn phòng của City Of Bayswater. Bà thị trưởng cũng mời mọi người tham dự buổi trà sáng và gửi lời cám ơn tới những người đã tham gia. 


Đại diện của Vinnie, WAVNWA và nhóm Phật Tử của Fo Guang Shan cũng chia xẻ cảm nhận về những việc thiện nguyện mà họ được làm cho cộng đồng với sự hỗ trợ của thành phố Bayswater.


David from Fo Guang Shan nhấn mạnh “Làm việc thiện, nói điều hay và suy nghĩ tốt” “Do good things, say good words and have a good thought”. 💝Những điều này nên là phương châm hành động của tất cả các cộng đồng, để từ đó tình yêu thương không chỉ được lan tỏa mà sẽ tạo ra sức mạnh của một cộng đồng lành mạnh làm được nhiều việc lớn lao và có ý nghĩa thực sự trên nền tảng này!


Power in Numbers

Programs

Locations

Volunteers

Project Gallery

bottom of page