top of page

20222703 Discover & love yourself

“DISCOVER & LOVE YOURSELF” provides knowledge for you to explore yourself thoroughly and find your own hidden strengths.

“DISCOVER & LOVE YOURSELF” with Tracey Hoang -  MA Pastoral Counseling & Psychology 

At Ballajura Community Center 1-3pm on Saturday 23/7/2022


The seminar provides knowledge for you to explore yourself thoroughly and find your own hidden strengths. And how to take care of yourself properly.


Tracey is very enthusiastic and wants to connect with Vietnamese women and wants to contribute to the activities of WAVNWA.

Tracey leads people to discover, open their hearts.. listen,;feel what they want; learn to accept, respect and love ourselves.

Spread positive energy..

Love (yourself), then love (other) and love life!!


“KHÁM PHÁ & YÊU THƯƠNG BẢN THÂN” với Tracey Hoang - Cố Vấn Mục Vụ và Tâm Lý Học. 

Tại Ballajura Community Center vào 1-3g chiều ngày thứ Bảy 23/7/2022


Buổi hội thảo cung cấp kiến thức để bạn tự khám phá bản thân mình một cách thấu đáo và tìm ra những sức mạnh tiềm ẩn của chính mình. Và làm sao để tự chăm sóc bản thân một cách thích hợp.


Tracey rất nhiệt tình và mong muốn kết nối với các chị em phụ nữ Việt và mong muốn góp phần hỗ trợ cho hoạt động của WAVNWA.

Tracey dẫn dắt mọi người khám phá, gợi mở tiếng lòng.. lắng nghe,;cảm nhận điều mình muốn; học cách chấp nhận, tôn trọng và yêu thương bản thân ta.

Mang năng lượng tích cực lan toả..

Yêu (chính) mình, rồi yêu người (khác) và yêu đời!!


Power in Numbers

Programs

Locations

Volunteers

Project Gallery

bottom of page